Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Kontinuirana edukacija medicinskog osoblja

  Kontinuirana edukacija medicinskog osoblja

  Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka projekat sprovodi počev od  2009. godine na svih pet hemato-onkoloških odeljenja u Srbiji. Od 2013. godine projekat se realizuje u vidu trodnevne edukacije koja okuplja medicinsko i paramedicinsko osoblje sa svih pet pedijatrijskihhemato-onkloških klinikama u Srbiji. Projekat sprovodimo zahvaljujući stručnoj podršci lekara i psihologa iz Italije - klinika “Lala Seranjoli” iz Bolonje i domaćih stručnjaka.

  OPIS PROJEKTA I ZNAČAJ

  Kontinuirana edukacija okuplja medicinsko osoblje svih pet pedijatrijskih hemato-onkoloških odeljenja u Srbiji: Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“, Univerzitetske dečje klinike i Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu, Intituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu i Klinike za dečje interne bolesti u Nišu. Ove godine poziv na edukaciju biće upućen i medicinskom osoblju Službe za dečiju ortopediju i traumatologiju Instituta za ortopedsko-hiruške bolesti "Banjica". Voditelji edukacije su strani i domaći predavači iz oblasti onkologije i psihologije, kao i drugi stručnjaci koji se bave pružanjem pomoći i podrške deci i mladima obolelim od raka i njihovim porodicama.

  Planirana akreditacija seminara od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

  CILJ  PROJEKTA

  Ciljevi  programa kontinuirane edukacije medicinskog osoblja:

  - poboljšanje razumevanja i adekvatnog reagovanja na psihološke i druge potrebe obolele dece, mladih i njihovih porodica
  - informisanje o evropskim standardima lečenja i zbrinjavanja, kao i njihovoj primeni kod lečenja naše dece
  - povezivanje osoblja svih pedijatrijskih  hemato-onkoloških odeljenja u Srbiji 
  - upoznavanje sa principima timskog rada u okviru multi-disciplinarnih timova na odeljenjima koje sačinjavaju lekari
  - medicinske sestre, tehničari, socijalni radnici, psiholozi, nastavnici i vaspitači  na odeljenjima, roditeljska udruženja i sami roditelji obolele dece
  - palijativna nega
  - rehabilitacija i resocijalizacija dece nakon završenog lečenja i
  - prava dece i porodica
  -  evropski standardi lečenja i Povelja o pravima deteta

  CILJNA GRUPA

  Očekuje se učešće od preko 70 učesnika medicinskog i paramedicinskog osoblja angažovanog na dečjim hemato-onkološkim odeljenjima (Beograd, Niš i Novi Sad)

  MESTO
  U dogovoru sa donatorima

  TRAJANJE PROJEKTA
  3 dana

  AKTIVNOSTI

  • Teorijska predavanja
  • Rad u grupi za savladavanje praktičnih veština

  OČEKIVANI REZULTATI

  • Povećаnje kаpаcitetа zа empаtično reаgovаnje i komunikаciju sа obolelom decom, mlаdimа i njihovim roditeljimа kod medicinskog osobljа koje rаdi nа hemаto-onkološkim odeljenjimа u Srbiji
  • Povećаnje rаzumevаnjа i аdekvаtnog reаgovаnjа nа psihološke i druge potrebe obolele dece, mlаdih i njihovih porodicа
  • Povećаnje znаnjа medicinskog osobljа o uspešnim i neuspešnim, аdekvаtnim i neаdekvаtnim nаčinimа reаgovаnjа, ponаšаnjа i komunikаcije sа obolelom decom, mlаdimа i njihovim roditeljimа
  • Smаnjenje psihopаtoloških poremećаjа kod dece i njihovih porodicа
  • Poboljšаnje uslovа lečenjа dece obolele od rаkа i njihovih porodicа
  • Podizаnje svesti jаvnosti o problemimа dece kojа se leče od mаlignih bolesti i njihovih porodicа i uključivanje što šire društvene zajednice u rešavanje istih.

  BUDŽET:

  • Najava projekta

  10,000.00

  • Štampanje brošure

   30,000.00

  • Materijal za radionice

   30,000.00

  • Smeštaj i hrana

  650,000.00

  • Troškovi prevoza

  110,000.00

  • Organizovanje izleta za učesnike      

    30,000.00

  • Troškovi komunikacije 

     10,000.00

  • Evaluacija

     20,000.00

  UKUPNO                                                                                              890,000.00

 
 •