Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Zračna terapija

  Zračna terapija se standardno koristi kao jedan od načina lečenja u pedijatrijskoj onkologiji. Koristi se sa ciljem da pacijent bude trajno izlečen najčešće posle operacije-postoperativna zračna terapija, kao jedini način lečenja na samo mesto tumora kada nije moguće sprovesti operativno lečenje ili kada bi posledice operacije bile prevelike -radikalna zračna terapija i mnogo ređe da bi pomogla da se operacija kvalitetnije uradi preoperativna zračna terapija. Može se koristiti i kao preventivna- profilaktička zračna terapija, ali i za ublažavanje tegoba kada nije moguće izlečenje - palijativna zračna terapija.

  Za zračenje se upotrebljavaju rendgenski zraci visoke energije / X zraci/, gama zraci i brze čestice različitih energija /elektroni i teški joni /. Najčešće se koriste X zraci visoke energije koji se dobijaju u mašinama- linearnim akceleratorima. Elektroni su čestice koje se takođe dobijaju u linearnim akceleratorima, ali se ređe koriste,sami ili u kombinaciji sa X zracima. Gama zraci se nalaze u materiji - izvorima zračenja, nekada je to bio radijum koji se poslednjih 30 godina vrlo retko koristi, a danas su to veštački dobijeni radioizotopi. Najčešća primena je u brahiterapiji. Teški joni, protoni, neutroni i druge "teške" čestice, proizvode se samo u pojedinim zemljama gde se nalaze vrlo komplikovani podzemni kompleksi tipa akceleratora koji mogu proizvesti ove čestice. Ali je i njihova primena vrlo ograničena samo na određene tipove bolesti. Svaka vrsta zračenja, čestice ili zraci imaju svoje karakteristike koje biramo i prva stvar u sprovođenju zračne terapije je izbor zračenja i energija zračenja. Kada govorimo o izboru zračenja biramo i zračenje gde je izvor zračenja udaljen najmanje jedan metar to se zove teleterapija i najčešći je vid zračenja kod dece i omladine ili brahiterapiju kada je izvor zračenja u telu ili na vrlo maloj udaljenosti od tela.

  U našoj zemlji, kao i u drugim zemljama sa razvijenom radioterapijom za teleradioterapiju najčešće se koriste mašine-linearni akceleratori koji proizvode zračenje, a nemaju izvor zračenja u sebi, zračna terapija počinje i prekida se pritiskom dugmeta ili okretanjem ključa itd. Tako da je i određivanje date doze zračenja vrlo precizno posebno ako se ima u vidu stalna provera preciznosti rada aparata od strane fizičara. Princip dejstva radioterapije je oštećenje ćelija tumora putem oštećenja njene DNK, tj. genetskog materijala. Mogućnosti oštećenja su vrlo komplikovane, a celo područje radiologije koje se time bavi zove se radiobiologija.

  Cilj zračne terapije je uništenje malignih ćelija, a time i tumora ali uz poštedu okolnog zdravog tkiva. Nekada je to vrlo teško ili nije moguće ako je okolno zdravo tkivo osetljivo i teško podnosi zračenje te je tako zračna terapija na nekim mestima u telu moguća, a na nekim ne. Savremena tehnologija i razvoj komjuterske tehnike omogućio je vrlo precizno zračenje sa makismalnom poštedom okolnog zdravog tkiva što je cilj savremene radioterapije. I pored toga posledice zračenja nekada mogu biti ozbiljne i nije ih moguće izbeći, a nekada se zračna terapija i ne uzima u obzir kao moguće lečenje odredjene vrste tumora već se koriste druge mogućnosti lečenja: operacija, hemioterapija, imunoterapija, neki od vidova transplantacije koštane srži.
  Posle odluke da se sprovede zračna terapija kao i određivanja tehnike zračenja sledeće  pitanje je kako zračenje izvesti. Problem su deca malog uzrasta koja moraju sama biti u bunkeru za zračenje, na stolu visine 150 cm, potpuno mirna da bi se ozračio željeni deo tela, a nipošto ne okolina posebno kada su u pitanju vitalni organi, oko, bubreg, jajnik, jetra, kičmena moždina i drugo. Sem psihološke pripreme i saradnje lekara, tehničara na aparatu i psihologa koja je od velikog značaja, kod dece kod kojih nije moguća saradnja zbog malog uzrasta, a to su deca mlađa od tri godine, koristi se sedacija lekovima ili anestezija. Sve ovo rečeno je razlog sto se zračna terapija dece može sprovesti samo u visokorazvijenim centrima gde postoji saradnja mnogih specijalnosti obučenih za rad sa decom. Takođe ne sme se zaboraviti obuka i saradnja roditelja koji su od velikog značaja tokom celog procesa lečenja obolelog deteta. U okviru pripreme za zračenje roditelju i detetu se pokazuju prostorije, detaljno se objašnajva šta će se i kako raditi, pokazuje sistem kamera i zvučnog nadzora kojim roditelj i osoblje mogu komuniciati sa detetom tokom zračenja, a sve to omogućava prevazilaženje straha i kod roditelja i kod deteta i uspostavljanje saradnje koja je neophodna.
  Nekada je crtež na telu pokazivao mesto zračenja, a sada su to uglavnom krstići koji su centri kompjuterski odredjenih polja koji se svetlošu pokazuju na koži.

  Neželjeni efekti i mogućnosti njihovog ublažavanja

  Tokom zračenja najčešće se javljaju promene koje su očekivane i prolazne, više ili manje su izražene što zavisi od mnogih faktora / individualna osetljivost, udruženi efekat sa hemioterapijom koja se nekad u isto vreme sprovodi, udruženi efekat sa operacijom koja čini operativnu regiju osetljivijom na zračnu terapiju i drugo/, zatim rane sekvele zračne terapije koje se javljaju neposredno po sprovedenom zračenju i najčešće su prolaznog karaktera  i  kasne sekvele-posledice zračne terapije koje se javljaju posle odredjenog vremenskog intervala od sprovedenog zračenja /meseci, godine/ i obično su trajne. Zavisno od mesta zračenja i reakcije na zračnu terapiju se različito pokazuju. Tokom zračenja najčeće su reakcije na koži u vidu crvenila, toplote, perutanja, zona gde je koža tamnija, ali i oštećenja kože gde se gubi površinski zaštitni sloj, bolna je i ima znakova opekotina koje su prolaznog karaktera. Nega i medikamentozno lečenje je po savetu lekara i obučene medicinske sestre. Slične su i reakcije na sluzokožama usne duplje, čmara, ginekološke regije. Nega usne duplje, ispiranje raznim rastvorima i medikamenozno lečenje po savetu lekara i obučene medicinske sestre. Zavisno od mesta zračenja (npr. na glavi ili stomaku), neka deca mogu patiti od povraćanja, mučnine, glavobolje. Simptomi su ili blagi i dugotrajni ili nagli, burni i kratkotrajni. Lečenje je medikamentozno, a do pobljšanja brzo dolazi. Nekada pomaže da dete uzima obroke kako mu najviše odgovara, česte i male, posle nekog vremena po zračenju obavljenom za taj dan, ili nekoliko sati pre zračenja. Može se javiti proliv, češće stolice, kašaste stolice, nadutost stomaka, tokom ali i nakon zračenja područja stomaka ili karlice i to zbog creva koja su u zračnom polja. Lagana dijeta, prolazno odricanje od povrća, svežeg voća ili pržene hrane mogu biti od pomoći kao i lečenje lekovima koji olakšavaju tegobe. U teškim slučajevima zračni tretman se može prekinuti dok tegobe ne prođu.

  Ako se zrače mozak ili  ceo centralni nervni sistem, kod neke dece se primećuje pojačana pospanost ili velika potreba za snom. Ovi simptomi se mogu javiti u različitim vremenskim periodima, čak i 10 nedelja po završetku zračenja. Nekoliko dana pre nego što se javi pospanost, dete može imati umanjen apetit, temperaturu ili glavobolju, mučninu, povraćanje ili razdražljivost. Tegobe su prolazne ali o tome morate obavestiti vašeg lekara. Ređe se javljaju: vrtoglavica, smetnja vida, umanjen apetit, ukočenost vrata. Ako se simptomi pojave, obratite se lekaru. Najčešća pitanja su da li će otpasti kosa. Odgovor je da, samo u regiji u kojoj se sprovodi zračna terapija. Ako je to cela glava otpašće cela kosa, ako je to određena regija na glavi kosa će otpasti samo u zračenoj regiji. Gubitak kose je prolaznog karaktera i ako nema primene hemioterapije nekoliko meseci po sprovedenom zračenju kosa ponovo raste. Da li dete zrači okolinu tokom zračne terapije? Ne, ako nema radioaktivnu materiju u sebi, o čemu su prethodno roditelji obavešteni i dali saglasnost, a takva mogućnost lečenja je retkost. Kasne sekvele zračne terapije su najčešće trajne, ponekad se mogu ublažiti, a nekada razlog da se zračna terapija uopšte ne sprovodi. Zračenje mozga ili delova mozga i /ili intratekalno davanje lekova ima za posledicu uticaj na smanjenu sposobnost učenja, pamćenja, intelektualni razvoj, smetnje ponašanja obolelog deteta i drugo. Ovo zavisi od mnogih faktora, između ostalog i uzrasta deteta za vreme zračenja. Posledice se mogu ublažiti supstitucionom andokrinološkom terapijom i adekvatnom intervencijom psihologa te je saradnja onkologa, psihologa i endokrinologa od velikog značaja.

  Druga posledica zračenja je na rast i razvoj kada je u zračnom polju bila hipofiza, žlezda na bazi mozga odgovorna za endokrinološku funkciju deteta, ali i kada se sprovodi zračna terapija cele kičme koja dovodi do smanjenog visinskog rasta deteta.
  Kada su u pitanju zone rasta dugih kostiju zračna terapija deteta malog uzrasta dovešće do asimetrije ekstremiteta jer će se jedan normalno razvijati, a drugi neće moći postići istu dužinu pa je nekada amuptacija metoda izbora zbog vizuelnog efekta.
  Pedijatrijska radioterapija poseban značaj pridaje simetriji rasta i razvoja pa postoje jasna pravila u sprovođenju zračenja da bi se izbegla asimetrija te time postigao maksimalno dobar vizuelni afekat. Nekada je to moguće, a nekada nije moguće postići.
  Zavisno od organa koji je u zračenoj regiji/ volumenu, polju/ može biti smanjena ili oštećena funkcija štitne žlezde. To zahteva saradnju i praćenje od strane onkologa i endokrinologa. Nekada dolazi do trajnog oštećenja organa zbog mesta tumora gde je neophodo sprovesti zračnu terapiju preko određenog parnog organa / oko, bubreg, jajnici, materica/. O tome su roditelji unapred obavešteni, daju pisanu saglasnost za trajno oštećenje uz prethodnu proveru funkcije drugog organa koja mora biti očuvana, ili za trajno oštećenje oba jajnika i/ili materice.

  I vrlo retka ali vrlo bitna kasna posledica zračne terapije je pojava sekundarnog malignog tumora u zračenoj regiji kao i hematološka oboljenja / na primer leukemije/ više godina i desetina godina posle sprovedenog onkološkog lečenja.
  Zbog svega navedenog savremeni protokoli pokušavaju da kada je to moguće zamene zračnu terapiju hemioterapijom ili da odlože zračnu terapiju posebno kod dece uzrasta manjeg od tri godine. Mora se uzeti u obzir da primena hemioterapije ima takođe ozbiljne posledice na pojedine organe i organizam u celosti zavisno od leka, kao i da su posledice često udružene jer se često sprovode hemio i zračna terapija. Ako se tome dodaju posledice hirurškog lečenja dolazimo do zaključka da je od ogromnog značaja adekvatan izbor lečenja deteta gde na početku lečenja treba sagledati korist i moguće, očekivane posledice i uz saglasnost i aktivno učeće roditelja lečenje započeti i sprovesti.

  Autor teksta:
  Mr sc. dr Jelena Bokun
  Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
  Odeljenje pedijatrijske onkologije

 •