Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Prevencija oralnih oboljenja

  Promene u usnoj šupljini koje prate akutne leukemije ili se javljaju tokom primene terapijskih protokola uglavnom su nespecifične. Nastaju usled sklonosti ovih pacijenata ka infekcijama i kao posledica  metaboličkih poremećaja u epitelu sluzokože usta koji je osetljiv na najmanji poremećaj snabdevanja krvlju.

  Najčešće promene u usnoj šupljini su mukozitisi, infekcije, bol, poremećaj ukusa i poremećaji funkcija pljuvačnih žlezda što može dovesti do sekundarnih komplikacija  kao što su gubitak tečnosti, poremećaj ishrane i pothranjenost. U pacijenata koji su  u mijelosupresiji, oralna oboljenja mogu biti uzrok sistemskih infekcija koje ugrožavaju život pacijenta.  Promene su najizraženije na gingivi i epitelu jezika dok su na oralnoj sluzokoži promene manifestuju u vidu ranica, infekcija i tačkastih krvarenja. Gingiva je uvećana, sunđerasta i mekana zbog prisustva velikog broja leukemičnih ćelija a javlja se i krvarenje desni. Na nastanak i težinu oralnih promena mogu uticati i lokalni uzroci kao što su neadekvatna oralna higijena i već prisutni zapaljenski procesi u ustima i karijesni zubi.
  S druge strane roditelji i porodica su zaokupljeni terapijom osnovne bolesti, zanemaruju najčešće, već narušeno zdravlje usta i zuba.

  Deca obolela od akutne leukemije zahtevaju izuzetnu pažnju pri stoamatološkom radu kako preventivnom, tako i terapijskom. Tretman oboljenja usta i zuba kao i komplikacija primenjenih terapijskih protokola u lečenju osnovnog oboljenja obuhvata zdravstveno vaspitanje pacijenata i roditelja, dijagnostiku i lečenje postojećih bolesti usta i zuba pre početka terapije, tokom terapije kao i po završetku lečenja.
  Procena stanja zdravlja usta i zuba i stabilizacija oralnih oboljenja  pre primene protokola za lečenje akutne leukemije je veoma bitna. Stoga je neophodno istaći značaj preventivnih mera koje se mogu sprovesti u očuvanju zdravlja usta i zuba kao i na sprečavanje i ublažavanje štetnih efekata primenjenih protokola u lečenju dece sa akutnom leukemijom na oralna tkiva.
  Pravilna briga u očuvanju zdravlja usta i zuba u obolele dece pre, tokom i nakon terapije ima značajnu ulogu u sprečavanju i ublažavanju oralnih komplikacija koje mogu kompromitovati tok lečenja a ponekada ugroziti i život pacijenta.
  Plan stomatološkog tretmana i nega dece sa akutnom leukemijom zavisi od tipa primenjenog protokola i fizičkog i hematološkog statusa pacijenta. 
  Stomatološki tretman varira, i osim u hitnim slučajevima, ne sme se sprovoditi dok pacijent nije u remisiji. Preventivne mere su brojne i mogu značajno da smanje rizik od bakteriemije i septikemije, kao i da očuvaju zdravlje zuba, gingive i usta. Prevenciju oralnih oboljenja treba započeti pre imunosupresije, kako bi se izbegle komplikacije tokom hemioterapije.
  Stomatološki tretman uz korišćenje pouzdanih modifikacija, mora biti urađen efikasno i brzo, vodeći računa o istoriji osnovne bolesti, trenutnom stanju pacijenta, primenjenom terapijskom protokolu i stomatološkom statusu.

  Neopodno je istići da bi svakom pacijentu,  pored osnovnih načela, trebalo prilagoditi i individualni program, u skladu sa njegovim trenutnim stanjem i uz konsultaciju sa nadležnim lekarom. Prevencija i terapija oralnih oboljenja se može sprovoditi u tri faze: pre početka hemioterapije, za vreme trajanja hemioterapije i posle hemioterapije.

  Stomatološka nega pre početka terapije:

  Procena stanja oralnog zdravlja pre primene terapije, koju obavlja stomatolog, obuhvata pregled zuba i mekih oralnih tkiva i  rendgen snimanja,  kako bi se otkrili mogući izvori infekcije. Ovo podrazumeva otkrivanje i sanaciju postojećih karijesa, infekcija i problema na zubima, otklanjanje potencijalnih mesta infekcije i povreda ( npr. smena zuba u dece, slomljeni zubi, neadekvatni ispuni), delimično iznikli umnajci, ortodontski prstenovi, loše podešene proteze, takođe vađenje zuba koji mogu biti uzrok infekcije i problema u budućnosti. Takođe je važna obuka pacijenata, roditelja i staratelja o važnosti pravilne i redovne oralne higijene i ishrane i ukazivanje na prednosti dobre oralne higijene pre i tokom terapije leukemije koje se odnose na: smanjenje rizika i težinu komplikacija koje se javljaju u ustima, prevenciju oralnih infekcija koje mogu da dovedu do potencijalno fatalnih sistemskih infekcija, prevencija ili smanjenje komplikacija koje mogu kompromitovati ishranu, prevencija i smanjnjenje bola u ustima, očuvanje oralnog zdravlja i samim tim unapređenje kvaliteta života.

  Preventivne mere:
  Oralna higijena: podrazumeva četkanje zuba i jezika 2 do 3 puta dnevno korišćenjem uobičajene meke četkice, ili električne četkice vodeći računa o hematološkom statusu pacijenta. Korišćenje ultrazvučne četkice i  interdentalnog konca  treba  preporučiti  samo pravilno i dobro obučenim  pacijentima (konac posle 12. godine). Pacijenti sa lošom oralnom higijenom i oboljenjima gingive mogu da koriste rastvore chlorhexidin-a (deca 0,12% bezalkoholni rastvor) za ispiranje usta jednom dnevno dok se ne poboljša stanje zdravlja gingive ili do početka mukozitisa. Za ispiranje usta koristiti isključivo prepatate koji u sebi ne sadrže alkohol.  Visoke koncentracije alkohola u sredstvima za ispiranje usta, mogu da uzrokuju nelagodnost pacijentima i isuše tkiva.

  Pravilna ishrana: Pacijentu treba da koristi nekariogenu dijetu obzirom na visoki kariogeni potencijal dijetetskih dodataka bogatih ugljenim hidratima  medikamenata za oralnu upotrebu u pedijatriji koji sadrže dosta saharoze. Stoga deca treba, obavezno, da isperu usta vodom posle njihove upotrebe, ako nisu u mogućnosti da operu zube.

  Fluoridi:Preventivne mere podrazumevaju upotrebu fluorida u pastama za zube, dodatke fluorida ako su indikovani (korišćenje neutralnih (nezakišeljenih) tečnosti ili gelova sa fluoridima, 1,1% NaF, za lokalnu, dnevnu upotrebu, ili aplikaciju lakova sa visokim koncentracijama fluorida (samo u stomatološkoj ambulanti) za pacijente visokog rizika za nastanak karijesa ili sa suvim ustima).

  Stomatološka nega tokom perioda imunosupresije:
  Preventivne mere  tokom primene hemioterapije se odnose na sprečavanje i tretiranje bilo kojih sporednih efekata  na  tkivima usne šupljine  koji  mogu nastati kao posledica primnjenih protokola.

  Preventivne mere:
  Oralna higijena: Intenzivna stomatološka briga je od velike važnosti zato što smanjuje rizik od razvoja umerenog/jakog mukozitisa a može sprečiti infekciju u usnoj šupljini i septikemiju . Trombocitopenija ne mora da bude  odlučujuća za sprovođenje mera oralne higijene pod uslovom da  je pacijent dobro  obučen i sposoban da četka zube bez krvarenja, pri različitim nivoima broja trombocita. Pacijenti treba da koriste ultrameke četkice od sintetičkih zaobljenih vlakana 2 do 3 puta dnevno. Paste za zube sa fluoridima se mogu koristiti. Ako ih pacijent ne podnosi tokom perioda kada je prisutan mukozitis, treba da prekinu njihovu upotrbu i kao zamenu koristiti vodu, blagi rastvor sode bikarbone ili fiziološki rastvor. Ovim pacijenatima se ne preporučuju paste za zube koje sadrže natrijum lauril sulfat koji može pogoršati stanje mukozitisa. Ako umereni mukozitis pređe u tešku formu i pacijent ne može da koristi uobičajenu četkicu za zube ili četkicu sa vlaknastim vrhovima, mogu se koristiti penaste četkice ili supermeke četkice zamočene u vodeni rastvor chlorhexidina. Četkicu treba dobro oprati i  osušiti između upotrebe, obzirom da se na vlaknima zadržava veliki broj mikroorganizama. Električna i ultrasonična četkica se može koristiti samo ako su  pacijenti sposobni da ih koriste a da pri tome ne povređuju i iritiraju gingivu i meka tkiva. Korićenje sredstava za vodenu irigaciju (Water-pick) ili čačkalica ne preporučuje se kada je pacijent u pancitopeniji.
  Ishrana:Saveti o pravilnoj ishrani su isti kao i za period pre imunosupresije. U ovom periodu se ne preporučuje, pored ugljenih hidrata, i iritirajuća hrana koja može dodatno oštetiti meka oralna tkiva.
  Fluoridi: Preventivne mere uključuju korišćenje pasti za zube sa fluoridima i dodatke fluorida ako su indikovani (tečnosti ili gelova sa neutralnim fluoridima (nezakišeljenim), 1,1% NaF, za lokalnu, dnevnu upotrebu ili lakove sa fluoridima za pacijente visokog rizika za nastanak karijesa i /ili kserostomijom).
  Nega usana: Kremovi i masti bazirani na lanolinu i vodi su efikasniji i deluju zaštitno protiv oštećenja a ne preporučuju se produkti koji su bazirani na petroleumu .
  Zdravstveno vaspitanje:edukacija pacijenta i njihovih staraoca  ukazuje na važnost optimalne stomatološke brige u cilju sprečavanja pojave i ublažavanja oralnih promena i nelagodnosti tokom tretmana i mogućih akutnih i dugotrajnih efekata primenjenih protokola.

  Stomatološka nega po završetku lečenja
  Ciljevi stomatološkog/oralnog pregleda posle završetka terapije ima dva dela: Očuvanje optimalnog oralnog zdravlja i obuku pacijenta, roditelja i staraoca o važnosti optimane oralne nege da bi se smanjili oralni problemi i nelagodnosti posle tretmana i oko mogućih akutnih i dugotrajnih efekata primenjene terapije.

  Preventivne mere :

  Oralna higijena:Pacijent treba  da nastavi četkanje zuba 2-3 puta dnevno. Četkica treba da bude oprana i sušena na vazduhu između upotrebe i redovno zamenjivana. Tehnika četkanja zuba mora biti prilagođena pacijentovim potrebama. Pacijenti koji su dobro obučeni treba da nastave sa pravilnom upotrebom interdentalnog konca.
  Ishrana: Stomatolozi i ceo tim treba da preporučuje nekariogenu dijetu i da savetuje korisnike o visokokariogenom potencijalu dijetetskih dodataka bogatih ugljenim hidratima i medikamentima za oralnu upotrebu koji se koriste u pedijatriji a izuzetno bogatim saharozom.
  Fluoridi: Preventivne mere obuhvataju upotrebu pasti za zube sa fluoridima i dodatke fluorida za profesionalnu upotrebu, ako su indikovani kao što je već navedeno.
  Nega usana: Preporučuju se kremovi i masti bazirani na lanolinu koji su efikasni i deluju zaštitno protiv oštećenja.
  Zdravstveno vaspitanje:edukacija pacijenta roditelja i njihovih staraoca  ukazuje na važnost optimalne stomatološke brige u cilju smanjenja oralnih problema/nelagodnosti tokom tretmana i mogućih akutnih i dugotrajnih efekata primenjenih protokola.

  Stomatološka nega  u pacijenata sa transplantacijom koštane srži (HTC)
  Specifične komplikacije mogu biti u vezi sa različitim fazama terapije transplantacije hematopoetičnih ćelija (HTC).

  I Faza : Pre transplantacije:
  Oralne komlikacije zavise od trenutnog opšteg i oralnog zdravlja, promena u ustima u tim  stanjima i oralnih komplikacija nastalih primenjenom medicinskom terapijom.
  Stomatološka i oralna nega pre transplantacije:  Mnogi od principa su slični i  već opisani. Dve važne razlike su: Prva, u pacijenata koji su na terapiji transplantacije hematopoeznih ćelija (HTC), pacijenti dobijaju svu hemioterapiju i/ili  zračnu terapiju samo nekoliko dana pre transplantacije i  druga, kod ovih pacijenata će biti produžena imunosupresija tokom transplantacije. Izabrana stomatološki tretman će biti  odložen dok se,  imunološki ne stabilizuju, što može trajati od  9 do 12 meseci posle transplantacije ćelija koštane srži, ili duže ako se razvije  hronična bolest kalema protiv domaćina. U profilaksi nastanka bolesti kalema protiv domaćina se često koriste lekovi za imunosupresiju primaoca, kao što su ciklosporin ili metotreksat. Metotreksat ima stomatotoksično dejtvo i prati ga često, pojava mukozitisa dok ciklosporin dovodi do uvećanja gingive. Zato, svi stomatološki tretmani moraju biti završeni pre nego su deca započela sa teraijom, da bi eliminisali  stomatološko oboljenje koje može voditi ka komplikacijama tokom i posle transplantacije.

  II Faza:    Uslovljena neutropenijom
  Oralne komplikacije su u vezi sa ograničenošću režima  i primenjenom medicinskom terapijom, oko 30 dana posle transplantacije. Mukozitis, kserostomija, bol i krvarenje u ustima, prateće infekcije i poremećaj ukusa se mogu javiti. Mukozitis koji se javlja u ovoj fazi može biti sprečen ili ublažen dobrim merama oralne higijene i vlaženjem usne šupljine. Za ispiranje usta može da se koristi blagi rastvor sode bikarbone, fiziološki rastvor ili bezalkoholna sredstva za ispiranje usta ili neki od gelova koji stvaraju zaštitni film i tako sprečavaju povredu već oštećene sluzokože, smanjuju bol i omogućavaju normalno uzimanje hrane i tečnosti. Ta sredstva umiruju i vlaže meka tkiva usta, pomažu uklanjanje bakterijskog plaka i neutrališu kiselu sredinu u slučajevima kada pacijent povraća. Terapija bola do koga dovode ulceracije može započeti umerenim i blagim anesteticima lokalno a nekada se anagetici mogu primeniti sistemski. Takođe je važan i način ishrane. Stomatološki tretman, po pravilu, nije dozvoljen u ovoj fazi.

  III Faza:  Početno  prihvatanje hematopoeznih transplantata
  Intenzitet i težina komplikacija počinje da se smanjuje normalno 3-4 nedelje posle transplantacije. Gljivične infekcije usta i infekcije virusom herpes simplex-a se često javljaju kod ovih pacijenata. Stomatološki pregled i invazivne stomatološke procedure, uključujući i čišćenje zuba, treba raditi jedino ako to dozvoli HTC tim zato što je pacijent stalno u imunosupresiji. Pacijenta treba podsećati  da nastavi preporučenu oralnu higijenu u zavisnosti od opšteg stanja i izbegava kariogenu hranu. HTC pacijenti su veoma osetljivi na termičke nadražaje i  2-4 meseca posle transplantacije. Lokalna aplikacija neutralnih fluorida pomaže u smanjenju  te osetljivosti.

  IV Faza: Imunorekonstitcija /postransplantacija
  Posle 100 dana post- HCT, oralne komplikacije su uglavnom u vezi sa hroničnom toksičnošću primenjenog režima, uključujući  poremećaj lučenja pljuvačke, nenormalnosti rasta lica i vilica, kasne virusne infekcije, hroničnu bolest kalema protiv domaćina. Redovni stomatološki pregledi sa  snimanjma treba sprovoditi rutinski, ali invazivni stomatološki tretman treba da bude izbegnut kod pacijenata sa dubokim umanjenjem imune funkcje.

  Protokol za negu usne šupljine u dece sa akutnom leukemijom:

  Pre hemioterapije:


  - Stomatološki pregled sa adekvatnim snimcima (ortopan ili nagrizni snimak)
  - Izvaditi sve zube sa lošom i nesigurnom prognozom, kao i uzročnika povrede mekih oralnih tkiva
  - Sanirati sve karijesne zube (nekada i pivremeno glasjonomer cementima kada je veći broj karijesnih zuba prisutan)
  - Četkati zuba dva puta dnevno sa pastama koje sadrže fluoride
  - Koristiti meke četkice od sintetičkih vlakana, koje treba dobro oprati i osušiti posle upotrebe i često ih zameniti (zbog    zadržavanja mikroorganizama u vlaknima četkice)
  - Deca koja su u visokom riziku za nastanak karijesa treba da ispiraju usta bezalkoholnim rastvorom 0,12% hlorhexidina dva  puta dnevno 1 min sa razmakom od pranja zuba pastama 1-2 h, zbog mogućnosti inaktivisanja hlorhexidina nekim sastojcima  paste.
  - Kod male dece koja nisu sposobna sama da ispiraju usta i da ispljunu tečnost , zbog mogućnosti gutanja, treba obučiti roditelje/negovatelje kako da koriste tampone gaze namočene u odgovarajuća sredstva za ispiranje usta.

  Tokom terapije:

  • Nastavak ispiranja usta 0,12% bezalkoholnim rastvorom hlorhexidina
  • Privremen prestanak četkanja zuba ako su pisutne bolne promene na sluzokoži usta ili ako je broj trombocita manji od 20 000/mm³ ili ako je apsolutni broj neutrofila manji od 500/mm³. Tada se koristi samo vlažna gaza ili sunđerasta četkica
  • Ispiranje usta vodom, fiziološkim rastvorom ili 5% rastvorom sode bikarbone. Ne preporučuje se upotreba vodonik peroksida (hidogena) zbog mogućnosti isušivanja sluzokože i otežavanja zarastanja ranica.

  Tokom remisije:
  Osnovni preventivni tretman:

  - Pranje zuba sa pastama sa fluoridima dva puta dnevno
  - Ispiranje usta niskokoncentrovanim (200 - 300 ppmF) nezakišeljenim rastvorima fluorida jednom dnevno
  - Korišćenje interdentalnog konca uz dobru obuku za upotrebu jednom dnevno (deca starija od 12 godina)
  - Pravilna ishrana (uobročeno korišćenje ugljenih hidrata)
  - Kontrolni pregledi u periodu ne dužem od 6 meseci i profesionalno fluorisanje zuba visokokoncentrovanim preparatima

  Uobičajeno stomatološko zbrinjavanje pacijenata ukoliko je remisija potpuna izuzev invazivnih procedura.
  Dugotrajni tretman:
  Sprovođenje redovnih kontrolnih pregleda svakih šest meseci zbog sprovođenja profesionalnih preventivnih, profilaktičkih i po potrebi terapijskih procedura kao i praćenje rasta i razvoja lica i vilica.

  Autori teksta:
  Prof. Dr Mirjana Ivanović i dr Olivera Jovičić
  Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu

 •